Ako efektívne riadiť logistiku v špedičnej firme

Ako efektívne riadiť logistiku v špedičnej firme

Špedícia čiže poskytovanie prepravných služieb prostredníctvom subdodávky, predstavuje podnikateľskú činnosť, ktorá sa primárne zakladá na správnom logistickom riešení zákazky. Špedičné spoločnosti sa štandardne zameriavajú na všetky druhy prepravy, teda vnútroštátnu i medzinárodnú, obvykle však väčší podiel jej práce tvoria zákazky z oblasti prepravy medzinárodnej. Dôvodom je oveľa zložitejšia administrácia v porovnaní s prepravou vnútroštátnou, ktorú je často zákazník schopný si zaistiť sám prostredníctvom regionálneho alebo miestneho prepravcu.

Čo všetko patrí do špedičných služieb

Služby poskytované špedičnými firmami sa zameriavajú na zaistenie nákladnej prepravy tovaru prakticky po celom svete, a to od momentu, kedy má opustiť zariadenie odosielateľa, až do chvíle, než si ho preberie príjemca. Zahŕňajú tak predovšetkým výber vhodného dopravného prostriedku alebo prostriedkov podľa ceny, rýchlosti a rizík spojených s prepravou, naplánovanie trasy (obyčajne v niekoľkých variantoch), jej optimalizáciu s ohľadom na predpokladané prekážky či ťažkosti a legislatívne podmienky v jednotlivých úsekoch a zaistenie súvisiacich realizačných aspektov, ako je clo či voľba konkrétneho dodávateľa. Výsledkom práce špedičnej firmy je tak maximálne efektívne riešenie s optimálnou dobou doručenia a cenou, ktorú zaň zákazník zaplatí.

Aké prekážky komplikujú návrh logistiky špedičnej zákazky

Medzinárodná doprava sa vyznačuje niekoľkými špecifikami, ktoré výrazne komplikujú prepravu tovaru do miesta určenia. V ideálnom prípade by bolo možné náklad u zákazníka naložiť na dopravný prostriedok a vyložiť ho u príjemcu, prípadne by sa v rámci znižovania nákladov a urýchlenia prepravy počas cesty raz či dva razy preložil na iný (efektívnejší) prepravný prostriedok. Pretože však v tomto prípade prepravná trasa prechádza územím aspoň dvoch štátov, je nutné pri plánovaní a realizácii nákladnej prepravy brať v úvahu i príslušne lokálne zákony. Legislatíva v jednotlivých štátoch môže iným spôsobom upravovať prepravu rôznych druhov tovarov (množstvo, typ vozidla, využívanie infraštruktúry apod.). Často je tak v rámci plánovania trasy nutné zvažovať, či sa vyplatí ju naplánovať ako najkratšiu, ak prechádza cez územie s veľkým obmedzením pre daný tovar a bolo by napríklad nutné ho celý preložiť na prostriedok miestneho prepravcu.

Čo je potrebné, aby logistika navrhnutá špedičnou firmou, bola efektívna

Každá zákazka, ktorú špedičná firma spracováva, býva jedinečná. I v prípade, že zákazník plánuje tovar prevážať opakovane na rovnaké miesto, podmienky prepravy sa môžu dynamicky meniť (a to nielen s ročným obdobím) a štandardne je nutné aspoň raz za určitú dobu realizovať opätovné posúdenie vhodnosti navrhnutého plánu prepravy. Aby mohli trasa i zvolené dopravné prostriedky zaistiť naozaj efektívnu prepravu, je nutné pri jej návrhu dôkladne analyzovať všetky dostupné informácie o prepravných podmienkach, dôsledne vybrať subdodávateľov a prepočítať náklady. Prepravný plán je vhodné navrhnúť v niekoľkých variantoch a každý analyzovať z hľadiska výhodnosti i s ohľadom na predpokladanú mieru a charakter rizík, ktoré vykazujú.