PZP a zmena ceny

S príchodom nového kalendárneho roka sa vždy ohlasujú nejaké zmeny. Inak tomu nie je ani pri povinnom zmluvnom poistení. Okrem toho, že každoročne sa menia ceny poistenia, od januára 2019 vstúpili do platnosti aj iné novinky týkajúce sa PZP. Aby ste boli v obraze a vedeli, čo všetko sa zmenilo, zhrnuli sme tieto novinky na jedno miesto.

Vyššie ceny s príchodom roku 2019

Ako to už býva, s novým rokom upravujú poisťovne ceny za PZP a väčšinou sa ceny zvyšujú. Inak tomu nie je ani tohto roku. O zmenách je povinná poisťovňa informovať svojich klientov najneskôr desať týždňov pred koncom poistného obdobia. Keďže klient by mal vypovedať poistenie šesť týždňov pred riadnou dobou ukončenia poistenia, má tak dostatok času na to, aby sa popozeral po novom zákonnom poistení. V podstate to znamená, že vždy koncom októbra poisťovne zverejňujú nové ceny PZP online – aj na Uzavripzp.

Tohto roku sa ceny priemerne zvýšili o 5 – 6%. U niektorých poisťovní to môže byť viac, niektoré poisťovne zas nezdražovali. Prípadne sa zvýšenie môže dotýkať iba určitej skupiny ľudí, ktorá sa môže zdať rizikovejšia. Na cenu PZP má však množstvo faktorov, medzi tie štandardné patria značka a model vozidla, jeho výkon, tiež ale aj vek vodiča, či počet najazdených kilometrov a oblasť, v ktorej sa autom najčastejšie pohybujete. Samozrejmosťou je vplyv predchádzajúceho škodového priebehu, čiže uplatňovanie bonusu a malusu. Poisťovne ale prihliadajú aj na súčasnú ekonomickú situáciu v krajine či rôzne legislatívne úpravy.

Týka sa aj PZP?

Medzi také patrí napr. aj nová daň z neživotných poistných produktov. Táto daň sa ale nakoniec netýka povinného zmluvného poistenia, takže do cenotvorby nezasiahla. Na vývoj ceny však vplýva hlavne Národná banka Slovenska, ktorá tlačí na zvyšovanie ceny z toho dôvodu, že ceny PZP reálne nezodpovedajú škodovosti na našich cestách. Poisťovne však tento nárast zapracovávajú postupne, aj s ohľadom na klienta, aby to nebol pre nich príliš veľký skok v cenách. Najlepší prehľad v cenách a v tom, aké zmeny nastali, získate pomocou online kalkulačky. Na jednom mieste takto máte všetky ponuky PZP.

Legislatívna úprava PZP od januára 2019

Od začiatku tohto roku sa zmenili nie len ceny poistenia, ale aj niektoré podmienky poistenia. Týka sa aj minimálnej výšky limitu poistného plnenia. Táto minimálna výška je totiž stanovená zákonom a poisťovne môžu klientom poskytnúť iba ak vyšší limit, ale nižší určite nie. Legislatívna úprava, ktorá vstúpila do platnosti od 1. januára 2019, bola stanovená na základe oznámenia Európskej komisie (2018/C 233/01) o úprave minimálnych súm, ktoré sú stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobených prevádzkou motorového vozidla.

A ako sa teda tie limity zmenili? Predtým bol stanovený na 5 000 000 eur z jednej škodovej udalosti a odteraz sa zvýšil na minimálne 5 240 000 eur za škodu. Druhý limit sa navýšil z pôvodných 1 000 000 eur na 1 050 000 eur bez ohľadu na počet poškodených.

Ďalšia zmena nastala v tom, že poisťovňa má stanovenú povinnosť oznámiť klientovi, ak dôjde k zmene cien za poistenie a to najneskôr desať týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak by na to pozabudla, klient môže poistnú zmluvu vypovedať kedykoľvek do dňa výročia zmluvy. Inak by mohli podať výpoveď najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

Výzva na zaplatenie

A nastala aj ďalšia ohlasovacia povinnosť poisťovne. Tentoraz sa týka doručenia výzvy na zaplatenie, ak klient PZP neuhradil. Táto povinnosť bola daná poisťovniam hlavne z toho dôvodu, že tieto následne umelo predlžovali dobu, kedy ste za poistenie nezaplatili a mohli tak od vás žiadať dlžné poistné. Teraz musia poslať túto výzvu na zaplatenie do jedného mesiaca od dátumu splatnosti. Ak by vám výzvu nedoručila v stanovenej lehote a klient tri mesiace neplatí, takéto PZP musí zaniknúť. Doplácať tak klient môže maximálne za tri mesiace dlžné poistné.